Vedtekter i et aksjeselskap

Vedtekter er et annet ord for bestemmelser, og alle aksjeselskap har vedtekter som blant annet angir navnet på selskapet, hva selskapet skal drive med, og størrelsen på aksjekapitalen.

Start AS gratis, raskt og enkelt

Å starte AS trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget aksjeselskap – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Slik starter du AS

Obligatoriske vedtekter i et AS

Før et aksjeselskap stiftes, må de som stifter selskapet (eierne) ‘svare på’ vedtektene. De vedtektene som  være med når et selskap stiftes er:

 • Selskapets foretaksnavn
 • Selskapets formål
 • Aksjekapitalens størrelse
 • Aksjenes pålydende (pris pr. aksje)

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele et eventuelt overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Alle disse tingene sørger vi for at blir riktig for deg hvis du velger å starte AS via Fiken:

Skjermbilde som viser en oppsummering av selskapets vedtekter
Starte AS: Slik ser oppsummeringen av vedtektene ut.

Valgfrie vedtekter i et AS

Et selskap kan også selv bestemme å ha andre vedtekter i tillegg til de obligatoriske. Eksempler på andre vedtekter for AS kan være:

 • Et skille mellom forskjellige aksjeklasser (for å skille mellom ulik stemmerett, utbytterett m.m.)
 • At et styremedlem må være aksjonær i selskapet, eller ha andre egenskaper.
 • Hvorvidt en aksjonær må være ansatt i selskapet, utøve en bestemt profesjon, eller ha andre egenskaper.
 • At produksjonen skal foregå et bestemt sted.
 • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen.
 • Hvorvidt selskapet skal ha daglig leder.
 • At man skal ha forkjøpsrettigheter som avviker fra aksjelovens regler.

Endring av vedtektene i et aksjeselskap

Vedtektene må bestemmes når selskapet stiftes, men selskapets generalforsamling kan også endre vedtektene på et senere tidspunkt. Det kreves da alltid at minst 2/3 av stemmene på generalforsamlingen stemmer for endringen.

Hver aksje gir som oftest like stor stemmerett på generalforsamlingen, vil det si at hvis du eier mer enn 2/3 av aksjene kan du endre vedtektene, og samtidig at hvis du eier under 1/3, kan vedtektene bli endret uten at du er enig i endringen. Vedtektene kan også bestemme at det skal være flere aksjeklasser med forskjellig stemmerett. For eksempel A-aksjer med 10 stemmer hver, og B-aksjer med 1 stemme hver.

Endringen kan for eksempel gå ut på hva selskapet skal drive med, eller hvem som skal kunne kjøpe aksjer i selskapet.

Start ditt eget AS – gratis og enkelt

Å starte en egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken hjelper deg å starte ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig satt opp regnskap.

Lær mer om å starte AS

Superenkelt regnskap for små bedrifter