Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven – Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

Organisering, driftsområde, forretningsmodell, retningslinjer og rutiner

Fiken AS' forretningsmodell er å tilby et løpende abonnement av regnskapsprogrammet til små bedrifter i Norge. Vårt største bidrag til bærekraft er å lage løsninger som bidrar til en demokratisering, effektivisering og desentralisering av norske næringsliv gjennom å gjøre regnskap enklere for små bedrifter. Vi skal være vårt ansvar bevisst og ta valg som er til samfunnets beste og ikke kun gå etter profitt. Et konkret eksempel er at vi er varsomme med hvordan vi tilbyr og tilgjengeliggjør produkter som for eksempel kassekreditt.

Fiken AS benytter seg hovedsakelig av tjenester fra store, anerkjente leverandører. Vi overholder alle lover og regler for våre ansatte, og vi benytter oss minimalt av innleie.

Aktsomhetsvurdering og identifisering av risiko

Fiken AS har ikke identifisert noen faktiske eller potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, potensiell svekking av miljøet, bidrag til korrupsjon eller bestikkelser i vår virksomhet eller leverandørkjede. Vi vurderer at våre verdikjeder er relativt enkle og at de største leverandørene til Fiken er store selskaper med gode rutiner for å håndtere bærekraft og ansvarlighet.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Siden vi ikke har identifisert noen negative konsekvenser, har vi ikke iverksatt spesifikke tiltak knyttet til dette. Fiken AS følger imidlertid gjeldende lover og regler og vil velge bort leverandører som vi mener bidrar negativt til samfunnet. Bærekraft er også et tema i vår dialog med eksiterende leverandører der vi søker å bruke vår kundemakt for å sette dette på dagsorden.

Vesentlige risikoer og håndtering av disse

Fiken AS vurderer risikoen for å svekke miljøet, ikke overholde menneskerettigheter og bidra til korrupsjon eller bestikkelser som lav. Vi har hverken registrert varslinger eller avvik knyttet til dette. Som alle bedrifter med ansatte, er det viktig for Fiken AS å kontinuerlig arbeide for et godt arbeidsmiljø som fremmer likestilling og ikke-diskriminering basert på faktorer som som kjønn, legning og alder.

Oppfølging og kommunikasjon med interessenter og rettighetshavere

Fiken AS ønsker en åpen og transparent dialog med alle berørte interessenter og rettighetshavere. Ved forespørsel informerer vi gjerne om vårt arbeid med bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg publiserer vi åpen informasjon om dette på våre nettsider og vår årsrapport. Vi er også åpne for å motta tilbakemeldinger og forslag til forbedringer fra våre interessenter og rettighetshavere. Eventuelle hendelser kan rettes til kontakt@fiken.no.

Gjenoppretting og erstatning

Fiken AS har ikke vært involvert i gjenoppretting eller erstatning relatert til negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, da vi ikke har identifisert noen slike tilfeller i vår virksomhet eller leverandørkjede.

Konklusjon

Fiken AS tar sitt samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig for å sikre at vår virksomhet og leverandørkjede overholder kravene til bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil fortsette å overvåke og evaluere våre retningslinjer rundt dette - og ha dette på dagsorden på alle nivåer av organisasjonen.

Oppdatering og offentliggjøring

Denne bærekraftsrapporten vil bli oppdatert og offentliggjort innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i Fiken AS' risikovurderinger. Rapporten vil bli gjort lett tilgjengelig på vår nettside og inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Vi vil også opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig i vår årsberetning.

Underskrift og godkjenning

Denne bærekraftsrapporten er godkjent og underskrevet i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. Fiken AS forplikter seg til å fortsette arbeidet med å fremme bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.

Dato 25. april 2023
Navn Bendik Gill Bakken
Tittel Daglig leder
Fiken AS