Fiken lisens og sluttbrukeravtale

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Fiken AS og kunden vedrørende bruk av Fiken Regnskapssystem med tilhørende moduler (‘systemet’).

Avtalens intensjon

Innholdet i denne avtalen er nærmere beskrevet i underliggende kapitler. Avtalens intensjon er imidlertid å:

 • Gi kunde bruksrett til systemet
 • Regulere merkantile forhold
 • Sikre Kunde eierskap og konfidensialitet i forhold til egne data

Kundens rettigheter og plikter ved inngåelse av denne avtalen

 • Tilgang og bruksrett til bestilte moduler i systemet, samt support gjennom de kanaler Fiken AS definerer
 • Eiendomsrett til registrerte data. Ved et eventuelt opphør av kundeforholdet har kunde rett på eksport av kontakter, posteringer og bilag til et maskinlesbart format
 • Rett til tilgang på nye versjoner av systemet for bestilte moduler under avtalens gyldighet
 • Plikter å bruke Fiken i tråd med alminnelig god norsk forretningsskikk

Fiken AS sine rettigheter og plikter ved inngåelse av denne avtalen

 • Ikke gi uvedkommende/tredjepart tilgang til sensitive regnskapsdata om kunden unntatt ved lovplikt. Fiken kan gi tilgang selskapets registrerte styreleder ved kopi av gyldig legitimasjon.
 • Rett til å gjøre endringer og oppgraderinger i systemet
 • Rett til å logge og analysere bruksmønstre og data for på den måten å tilby økt funksjonalitet og forbedringer så lenge anonymiteten ivaretas. Dette betyr for eksempel å bruke registrert kostnadskonto for en leverandør og foreslå denne for nye kunder så lenge det ikke kan spores hvem som gjorde denne registreringen i utgangspunktet.
 • Rett til å endre pris og prismodell. Ved endringer som overstiger konsumprisindeksen skal kunde varsles minst tre måneder før denne endringen trer i kraft
 • Ved eventuelle feil eller mangler i systemet er Fikens erstatningsansvar uansett oppad begrenset til beløpet kunden årlig betaler for systemet
 • Ved manglende betaling fra Kunde har Fiken AS rett til å sperre tilgang til systemet
 • Rett til å transportere denne avtalen

Fakturering

 • Fakturering er halvårlig og på forskudd for å minke administrasjon. Ved eventuell oppsigelse får Kunde tilbakebetalt eventuelt utestående beløp som regnes fra neste kalendermåned slik at det i praksis ikke er bindingstid.
 • Fakturering finner først sted etter at kunde eksplisitt har bestilt systemet og ikke automatisk ved utløp av prøveperioden
 • Prisen gjelder pr foretak etter gjeldende prisliste
 • Oppgitte priser er uten mva

Diverse

 • E-post er gyldig kommunikasjonsform i alle aspekter som gjelder denne avtalen. E-postadresse til Fiken AS er til enhver tid å finne på https://fiken.no. Kundes e-post er adressen som er registrert på selskapets profil i systemet. Oppdatering av denne er Kundes ansvar

Avtalens varighet

 • Denne avtalen kan sies opp med virkning fra neste kalendermåned av Kunden og med tre måneders varsel av Fiken

Tvister

 • Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal avgjøres ved voldgift i Norge i henhold til den norske tvistemålslovens regler. Norsk lov skal legges til grunn. Oslo regnes som verneting ved tvistehåndtering.